Reglement

 

I. Lidmaatschap

 1. Je kunt effectief lid worden als je de afgelopen 5 jaar minstens één scenario verkocht hebt voor tv, (kort)film, documentaire, animatie, radio, soap of nieuwe media of auteursrechten voor zo'n scenario hebt ontvangen; en het jaarlijkse lidgeld betaalt. Je bent dan ook automatisch lid van de Vlaamse Auteursvereniging.
 2. Zet je je eerste stappen in de scenariowereld en heb je nog niets verkocht, dan kun je maximaal 5 jaar lang aspirant lid zijn. Als aspirant lid heb je geen stemrecht op de AV, maar geniet je wel van (quasi) dezelfde voordelen als volwaardige leden
 3. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 125,- Euro voor effectieve leden en 60,- Euro voor aspirant-leden.
 4. Lidmaatschap vraag je online aan via het inschrijvingsformulier.
 5. Stopzetten lidmaatschap 
  • Je lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden of bij het niet-betalen van het lidgeld.
  • Je lidmaatschap eindigt ook na een schriftelijk ontslag op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging
  • Je lidmaatschap eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist je uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vindt plaats nadat je van je mogelijke uitsluiting op de hoogte bent gebracht en de kans hebt gekregen om je op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 6. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen aanspraak op het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen, noch enig afschrift vragen van de rekeningen of het opmaken van een inventaris of verzegeling van de goederen.

II. Raad van beheer

 1. Minstens 3/4 van de beheerders is voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep of met scenario bezig.
 2. De voorzitter van de vereniging is een voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep.
 3. De Raad van Beheer streeft een representatieve vertegenwoordiging van de sector na, met als verdeelsleutel: filmsector minstens 1/3, tv-sector minstens 1/3, animatie: minstens 1 vertegenwoordiger, documentaire: minstens 1 vertegenwoordiger, experimentele film: minstens 1 vertegenwoordiger.
 4. De beheerders worden verkozen bij geheime stemming, tijdens de jaarlijkse, statutaire Algemene Vergadering. De Raad van Beheer kan, in afwachting van deze verkiezingen, een beheerder coöpteren, als er een zetel in de Raad van Beheer vrijkomt.
 5. Stopzetten mandaat 
  • Het mandaat van beheerder eindigt indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de secretaris van de Raad van Beheer.
  • Het mandaat van beheerder eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist de beheerder uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vindt plaats nadat de beheerder van zijn/haar mogelijke uitsluiting op de hoogte is gebracht en de kans heeft gekregen om zich op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 6. Elke beheerder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder aan wie hij volmacht kan geven. Elke beheerder mag als gevolmachtigde slechts één afwezige beheerder vertegenwoordigen.

STATUTEN

I. Benaming, zetel en doel

 • Art. 1. De vereniging draagt de naam "Scenaristengilde"
 • Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Te Boelaerlei 37, 2140 Antwerpen, in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.
 • Art. 3. De vereniging heeft tot doel alle initiatieven te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses en belangen van Vlaamse auteurs van scenario's en audiovisuele teksten, met in het bijzonder: het vertegenwoordigen van de audiovisuele auteurs in gesprekken, discussies of onderhandelingen met de overheid, met de omroepen, met de productiehuizen, met de andere beroepsverenigingen, met auteursverenigingen en met binnen- en buitenlandse partners.

II : Leden

 • Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan vier bedragen. Wie effectief lid of niet-effectief lid is en welke rechten en plichten dit met zich meebrengt, wordt geregeld door het binnenhuisreglement. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.
 • Art. 5. De leden moeten de afspraken rond respecteren van auteursrechten en minimumprijzen van de gilde onderschrijven en toepassen. Het niet navolgen van deze regel heeft de uitsluiting tot gevolg.
 • Art. 6. De bijdrage van effectieve leden en de niet-effectief leden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bijdrage mag niet meer dan 2000 euro bedragen.

III : Raad van Beheer

 • Art. 7. De vereniging wordt geleid door een Raad van Beheer van maximum 12 en minimum 4 beheerders. De beheerders worden benoemd onder de leden door de Algemene Vergadering voor een termijn van 2 jaar.
 • Art. 8. Aan de beheerders kan geen vergoeding uitgekeerd worden.
 • Art. 9. De Raad van Beheer kiest onder zijn leden een voorzitter.
 • Art. 10. De Raad van Beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, of na schriftelijk verzoek van ten minste twee beheerders. De raad van beheer vergadert slechts geldig als tenminste de helft van de beheerders aanwezig is. De beslissingen van de Raad van Beheer worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Art. 11. De beslissingen van de Raad Van Beheer worden opgenomen in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
 • Art. 12. De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het beheer van de vereniging in de ruimste zin en is bevoegd voor alles wat niet door de wet van 17 juni 1921 of door de statuten aan de Algemene vergadering is voorbehouden.
 • Art. 13. De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.
 • Art. 14. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheden, waaronder het dagelijks bestuur van de vereniging, gedeeltelijk overgedragen aan één of meerdere van zijn leden of aan derden. Deze delegaties van bevoegdheden zijn op ieder moment herroepbaar.

IV : de Algemene Vergadering

 • Art. 15. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of een lid van de Raad van Beheer dat door de Raad van Beheer als dienstdoende voorzitter werd aangesteld. Alle effectieve leden beschikken in de vergadering over één stem.
 • Art. 16. De Algemene Vergadering beslist over: 
  • de wijziging van de statuten van de vereniging
  • de wijziging van het huishoudelijk reglement
  • de benoeming en de afzetting van beheerders
  • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekeningen
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging
  • de aanvaarding en uitsluiting van werkende leden van de algemene vergadering
 • Art. 17. De statutaire Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats. Een buitengewone Algemene Vergadering zal daarnaast ook bijeengeroepen worden wanneer de Raad van Beheer dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de effectieve leden dit vragen.
 • Art. 18. De raad van beheer roept de algemene vergadering bijeen per gewone brief of elektronische post, ten minste tien werkdagen vóór de vergadering verstuurd. Deze uitnodiging bevat de agenda voor de algemene vergadering.
 • Art. 19. De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, wanneer 2/3 van de aanwezige leden of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan. Elk voorstel dat ondertekend wordt door 1/20 van de effectieve leden dient op de agenda geplaatst te worden.
 • Art. 20. De effectieve leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.
 • Art. 21. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de dienstdoende voorzitter beslissend De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Over de wijzigingen moet beslist worden met 2/3 meerderheid van de stemmen. Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen welk het getal aanwezige leden ook zij, deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.
 • Art. 22. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging. Alle leden ontvangen automatisch de notulen van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, en dit telkens ten laatste vóór de volgende bijeenkomst.

V : Algemene Bepalingen

 • Art. 23. Bij vrijwillige ontbinding wijst de Algemene Vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
 • Art. 24. In geval van ontbinding wordt het netto-actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
 • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
 • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.