Fiscaal regime auteursrechten hervormd

dinsdag 07 maart 2023 Nieuws

Fiscaal regime auteursrechten hervormd

 

Fiscale en parafiscale behandeling auteursrechten

 

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten verkregen door een natuurlijke persoon genoten sinds 2008 van een fiscaal gunstregime. Voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) worden deze inkomsten tot maximum 70.224 euro belast als roerende inkomsten en zijn ze onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% (na toepassing van het wettelijk kostenforfait).
 
Aangezien het fiscaal voordelig regime de laatste jaren echter hoe langer hoe meer werd uitgehold – omdat ook accountants en I.T.’ers er bijvoorbeeld gebruik van maakten – werd het hervormd. De belangrijkste wijzigingen gingen op 1 januari 2023 van kracht en vind je hieronder terug.
 
Toepassingsgebied
Met de hervorming wil men terugkeren naar het oorspronkelijke doel van de voordelige belastingregel, namelijk een fiscaal gunstig regime creëren voor onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten. Het toepassingsgebied van het regime wordt nu strikt afgebakend en is er enkel nog voor:
  • inkomsten verkregen uit de overdracht van rechten die voortvloeien uit de artistieke prestaties van auteurs, scenaristen, theatermakers e.d. met het oog op de exploitatie van deze rechten
  • prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, dansers, muzikanten,…), eveneens met het oog op de exploitatie van deze rechten
 
Beschik je over een kunstwerkattest, dan hoef je niet te bewijzen dat je het werk zult exploiteren. Beschik je er niet over, dan moet je kunnen aantonen dat je deze rechten overdraagt of in licentie geeft voor mededeling aan het publiek, openbare uit- of opvoering of reproductie.
Scenaristen sluiten in principe een overeenkomst met overdracht van rechten en blijven dus onder het toepassingsgebied van de wet vallen. Zij hoeven zich dus geen zorgen te maken over het al dan niet bezitten van een kunstwerkattest.
 
Twee bijkomende grenzen
Het plafond van 70.220 euro blijft: boven dat plafond worden de inkomsten belast als beroepsinkomsten. Hier worden echter twee extra plafonds aan toegevoegd:
 
1. gemiddelde berekening over vier jaar
Het plafond van 70.220 euro (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2023) moet eerst worden afgetoetst aan het jaarlijkse gemiddelde bruto-inkomen uit auteursrechten dat je in de vier voorafgaande jaren hebt ontvangen. Het gemiddelde van die vier jaren mag niet meer dan 70.220 euro bedragen. Als dat wel het geval is, dan worden de inkomsten uit auteursrechten voor dat betreffende jaar als beroepsinkomsten belast.
 
Een voorbeeld: je ontvangt dit jaar (2023) 40.000 euro aan rechten. Voor de periode 2019 tem. 2022 ontving je respectievelijk 100.000 euro, 80.000 euro, 50.000 euro en 70.000 euro aan rechten. Het gemiddelde bruto-inkomen voor deze vier jaren bedraagt 75.000 euro. Dat is meer dan het plafond van 70.220 euro, en dus zal het bedrag van 40.000 euro verkregen in 2023 als beroepsinkomsten worden belast.
2. relatief plafond van 30%
De vergoeding voor de overdracht van auteursrechten mag niet meer bedragen dan 30% van het totaalbedrag. Dit totaalbedrag = de vergoeding voor auteursrechten + de vergoeding voor de geleverde prestaties.
De 30/70-regeling was reeds gangbaar voor scenaristen die in opdracht van Vlaamse productiehuizen werken en wordt nu dus wettelijk verankerd.
 
(Vergoedingen uit auteursrechten die losstaan van een prestatie, bv. naderhand verkregen vergoedingen voor de overdracht of licentie van een recht of collectieve rechten verkregen via deAuteurs of Sabam, blijven voor 100% uit auteursrechten bestaan.)
 
Voor de inkomsten van 2023 en 2024 geldt een overgangsperiode van respectievelijk 50% en 40% als plafond.
 
Sociale zekerheid
Ook het parafiscaal statuut van auteursrechten werd onlangs gewijzigd. De vergoedingen die scenaristen in werknemersverband ontvangen voor de overdracht van rechten zijn niet langer onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen mits aan volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
1. de vergoeding voor de overdracht van rechten bedraagt maximum 30% van de som van het totale bedrag van het loon van de auteur-werknemer en van het totale bedrag van de vergoedingen voor rechten;
2. zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. 
3. het bedrag van de vergoeding staat vermeld in de kwartaalaangifte van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend.

Meer info hieromtrent vind je op de site van Cultuurloket.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.